+36302071070 | info@villanybringa.hu Szállítás pár napon belül, helyszíni tesztvezetéssel!

+36302071070 | info@villanybringa.hu Szállítás pár napon belül, helyszíni tesztvezetéssel!

2-3 év jótállási feltételek ismertetése

JÓTÁLLÁSI JEGY Elektromos kerékpár és alkatrész garancia Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatosés hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott "Jótállási jegy" tartalmazza. Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:  10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,  100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,  250 000 forint eladási ár felett három év Elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális szervizeken. Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos kerékpáralkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének tényéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni. A fogyasztó jótállási igényét közvetlenül annál a vállalkozásnál érvényesítheti, akitől a kerékpárt megvásárolta. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük. Egyéb jótállások (garanciák) kizárása A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk. A kártérítés korlátozása Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért. A termék visszaszolgáltatása Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibából (hibás elektromos kerékpáralkatrész miatt) üzemképtelen állapotban került átadásra a vásárló részére, és a vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor mi azt kicseréljük. Egyéb feltételek A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók. JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembe helyezés helye! A Volta/ Tornádó gyártmányú típusú a Magyarország területén vásárolt új elektromos kerékpárra/ robogóra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra. A kerékpár forgalmazója: VLM Kereskedés Kft., 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 32. FIGYELEM! A robogó összeszerelt állapotban, üzembe helyezve kerül eladásra! A kerékpárt a vásárlás helyén kötelesek összeszerelni és beszabályozni. Az eladó szerv tölti ki! Vásárlás, (üzembe helyezés) napja: Azonosító gyártási szám: p.h. Eladó és összeszerelő szerv bélyegzője: Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása - dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék - esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is! A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz FIGYELEM ! A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez! Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli. A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól kiolvashatóan feltüntetett adatokkal. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. JÓTÁLLÁSI JEGY A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA, HOGY: - az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/ - akötelezőátvizsgálásokvalamelyikét,nem,vagyidőntúl,illetvenemajótállásijegymellékletébenkijelölt szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/ - a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta, - nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt, - a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, - a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzív versenygarancia/ - a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta, - a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal, - a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta. - a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következettbe. Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben: - haakerékpártkölcsönzésicéllalvagyegyébiparszerű/futárüzemmód/céllalüzemeltetik, vagy azzal oktatást végeznek. - Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./ A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása után keletkezett. A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK: A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg: HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ: - Elsősorban választása szerint kijavítástvagykicseréléstkövetelhet,kivéve,haaválasztottjótállásiigényteljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. - Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. - A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt. - A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kellel végeznie. - A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy ki cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. - Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. - A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre. - Ha a kötelezett a dologkijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. - A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni. - A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. JÓTÁLLÁSI JEGY MEGHIBÁSODÁS ESETÉN: - Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek. - afogyasztóahibafelfedezéseutánakörülményekáltallehetővétettlegrövidebbidőnbelülköteleskifogásáta kötelezettel közölni, - kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közöltkifogást, - a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztófelelős, - meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni, - a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik, - minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS: A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden kötelező átvizsgálást el kell végeztetnie, melyet az átvizsgálás helyén, szakszervizben/értékesítés ponton a szervizlapon pecséttel, aláírással igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság nem vonatkozik! A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt kötelező átvizsgálások, alkatrész cserék díjkötelesek, amit a vásárlónak kell megfizetni. ELJÁRÁS VITA ESETÉN: A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat. A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. JÓTÁLLÁSI JEGY SZERVIZLAP A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG IDEJÉN BELÜL ELVÉGZETT KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁSOKHOZ Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ……………………… Kerékpár állapota: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………... Javítások leírása: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Szerviz neve:……………………………………………………………… Munkalapszám: …………………………………………………………… p.h. Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ……………………… Kerékpár állapota: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………... Javítások leírása: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Szerviz neve:……………………………………………………………… Munkalapszám: …………………………………………………………… p.h. Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ……………………… Kerékpár állapota: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………... Javítások leírása: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Szerviz neve:……………………………………………………………… Munkalapszám: …………………………………………………………… p.h. JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! Igény bejelentés időpontja: ………………….............. Javításra átvétel időpontja: ………………….............. Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: …………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………………… …………………………………………………... …………………………………………………………… Visszaadás időpontja: ………………….............. Jótállás új határideje: …………………............... Szervizneve: …………………........................... Munkalapszám: …………………...................... Dátum: ………………….............. p.h. Igény bejelentés időpontja: ………………….............. Javításra átvétel időpontja: ………………….............. Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: …………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………………… …………………………………………………... …………………………………………………………… Visszaadás időpontja: ………………….............. Jótállás új határideje: …………………............... Szervizneve: …………………........................... Munkalapszám: …………………...................... Dátum: ………………….............. p.h. Igény bejelentés időpontja: ………………….............. Javításra átvétel időpontja: ………………….............. Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: …………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………………… …………………………………………………... …………………………………………………………… Visszaadás időpontja: ………………….............. Jótállás új határideje: …………………............... Szervizneve: …………………........................... Munkalapszám: …………………...................... Dátum: ………………….............. p.h. JÓTÁLLÁSI JEGY Igény bejelentés időpontja: ………………….............. Javításra átvétel időpontja: ………………….............. Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: …………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………………… …………………………………………………... …………………………………………………………… Visszaadás időpontja: ………………….............. Jótállás új határideje: …………………............... Szervizneve: …………………........................... Munkalapszám: …………………...................... Dátum: ………………….............. p.h. KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! Kicserélés történt, amelynek oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………...…………………………………………………………………………………………………………………………. Időpontja:……………………………. KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! Kicserélés történt, amelynek oka:………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………...…………………………………………………………………………………………………………………… ……. Időpontja: …………………………….