ÚJ

Garanciális feltételek

JÓTÁLLÁSI JEGY
Elektromos kerékpár és alkatrész garancia
Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek
értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól
mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és
hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott "Jótállási jegy" tartalmazza.
Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a
termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:
 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 250 000 forint eladási ár felett három év
Elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális
szervizeken.
Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a
vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos
kerékpár alkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt
kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének tényéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni.
A fogyasztó jótállási igényét közvetlenül annál a vállalkozásnál érvényesítheti, akitől a kerékpárt
megvásárolta.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül,
bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük.
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban
foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk.
A kártérítés korlátozása
Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért.
A termék visszaszolgáltatása
Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibából (hibás elektromos kerékpáralkatrész miatt) üzemképtelen
állapotban került átadásra a vásárló részére, és a vevő a termék átvételétől számított három napon belül él
jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor mi azt kicseréljük.
Egyéb feltételek
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk),
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók.
JÓTÁLLÁSI JEGY
JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembe helyezés helye!
A Volta/ Tornádó gyártmányú típusú a Magyarország területén vásárolt új elektromos
kerékpárra/ robogóra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX.
22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti,
és nem korlátozza.
Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények
szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra.
A kerékpár forgalmazója: VLM Kereskedés Kft., 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 32.
FIGYELEM!
A robogó összeszerelt állapotban, üzembe helyezve kerül eladásra!
A kerékpárt a vásárlás helyén kötelesek összeszerelni és beszabályozni.
Az eladó szerv tölti ki!
Vásárlás, (üzembe helyezés) napja:
Azonosító gyártási szám:
p.h.
Eladó és összeszerelő szerv bélyegzője:
Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása - dátummal és bélyegzővel
ellátott számla, eladási jegyzék - esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti.
A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is!
A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz
FIGYELEM !
A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez!
Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt
bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási
költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.
A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos
feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól
kiolvashatóan feltüntetett adatokkal.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a
jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
JÓTÁLLÁSI JEGY
A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK
NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA,
HOGY:
- az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem
végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
- a kötelező átvizsgálások valamelyikét ,nem,vagy időn túl ,illetve nem a jótállási jegy mellékletében kijelölt
szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
- a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta,
- nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt,
- a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzív versenygarancia/
- a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta,
- a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal,
- a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta.
- a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következettbe.
Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:
- ha a kerékpárt kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű/futárüzemmód/céllal üzemeltetik, vagy azzal oktatást
végeznek.
- Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes
elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső
mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri
szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./
A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása
után keletkezett.
A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:
A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben,
valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ:
- Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet,kivéve,ha a választott jótállási igényteljesítése
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.
- A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt.
- A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kellel
végeznie.
- A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy ki cserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
- Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Ha a kötelezett a dologkijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a
hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.
- A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
JÓTÁLLÁSI JEGY
MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:
- Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
- afogyasztóahibafelfedezéseutánakörülményekáltallehetővétettlegrövidebbidőnbelülköteleskifogásáta
kötelezettel közölni,
- kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
- a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztófelelős,
- meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a
kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni,
- a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb
részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
- minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.
A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS:
A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden kötelező átvizsgálást el kell végeztetnie,
melyet az átvizsgálás helyén, szakszervizben/értékesítés ponton a szervizlapon pecséttel, aláírással
igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság nem vonatkozik!
A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt kötelező átvizsgálások, alkatrész cserék
díjkötelesek, amit a vásárlónak kell megfizetni.
ELJÁRÁS VITA ESETÉN:
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni,
ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg
kell adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem
szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény
kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele
érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére
(a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes
Bírósághoz fordulhat.
A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve
kártérítési – jogainak érvényesítését.
JÓTÁLLÁSI JEGY
SZERVIZLAP A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG IDEJÉN BELÜL ELVÉGZETT KÖTELEZŐ
ÁTVIZSGÁLÁSOKHOZ
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
JÓTÁLLÁSI JEGY
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
JÓTÁLLÁSI JEGY
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek oka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………….
Időpontja:…………………………….
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek
oka:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………………………
…….
Időpontja: …………………………….
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről