+36302071070 | info@villanybringa.hu Szállítás pár napon belül, helyszíni tesztvezetéssel!

+36302071070 | info@villanybringa.hu Szállítás pár napon belül, helyszíni tesztvezetéssel!

ÚJ
Garanciális feltételek
JÓTÁLLÁSI JEGY
Elektromos kerékpár és alkatrész garancia
Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek
értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól
mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és
hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott "Jótállási jegy" tartalmazza.
Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a
termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:
 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 250 000 forint eladási ár felett három év
Elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális
szervizeken.
Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a
vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos
kerékpár alkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt
kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének tényéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni.
A fogyasztó jótállási igényét közvetlenül annál a vállalkozásnál érvényesítheti, akitől a kerékpárt
megvásárolta.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül,
bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük.
Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban
foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk.
A kártérítés korlátozása
Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért.
A termék visszaszolgáltatása
Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibából (hibás elektromos kerékpáralkatrész miatt) üzemképtelen
állapotban került átadásra a vásárló részére, és a vevő a termék átvételétől számított három napon belül él
jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor mi azt kicseréljük.
Egyéb feltételek
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk),
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók.
JÓTÁLLÁSI JEGY
JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembe helyezés helye!
A Volta/ Tornádó gyártmányú típusú a Magyarország területén vásárolt új elektromos
kerékpárra/ robogóra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX.
22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti,
és nem korlátozza.
Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények
szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra.
A kerékpár forgalmazója: VLM Kereskedés Kft., 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 32.
FIGYELEM!
A robogó összeszerelt állapotban, üzembe helyezve kerül eladásra!
A kerékpárt a vásárlás helyén kötelesek összeszerelni és beszabályozni.
Az eladó szerv tölti ki!
Vásárlás, (üzembe helyezés) napja:
Azonosító gyártási szám:
p.h.
Eladó és összeszerelő szerv bélyegzője:
Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása - dátummal és bélyegzővel
ellátott számla, eladási jegyzék - esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti.
A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is!
A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz
FIGYELEM !
A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez!
Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt
bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási
költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.
A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos
feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól
kiolvashatóan feltüntetett adatokkal.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a
jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
JÓTÁLLÁSI JEGY
A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK
NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA,
HOGY:
- az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem
végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
- a kötelező átvizsgálások valamelyikét ,nem,vagy időn túl ,illetve nem a jótállási jegy mellékletében kijelölt
szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
- a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta,
- nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt,
- a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzív versenygarancia/
- a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta,
- a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal,
- a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta.
- a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következettbe.
Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:
- ha a kerékpárt kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű/futárüzemmód/céllal üzemeltetik, vagy azzal oktatást
végeznek.
- Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes
elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső
mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri
szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./
A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása
után keletkezett.
A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:
A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben,
valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ:
- Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet,kivéve,ha a választott jótállási igényteljesítése
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.
- A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt.
- A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kellel
végeznie.
- A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy ki cserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
- Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Ha a kötelezett a dologkijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a
hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.
- A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
JÓTÁLLÁSI JEGY
MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:
- Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
- afogyasztóahibafelfedezéseutánakörülményekáltallehetővétettlegrövidebbidőnbelülköteleskifogásáta
kötelezettel közölni,
- kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
- a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztófelelős,
- meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a
kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni,
- a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb
részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint
a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
- minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.
A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS:
A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden kötelező átvizsgálást el kell végeztetnie,
melyet az átvizsgálás helyén, szakszervizben/értékesítés ponton a szervizlapon pecséttel, aláírással
igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság nem vonatkozik!
A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt kötelező átvizsgálások, alkatrész cserék
díjkötelesek, amit a vásárlónak kell megfizetni.
ELJÁRÁS VITA ESETÉN:
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni,
ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg
kell adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud
nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem
szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény
kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele
érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére
(a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes
Bírósághoz fordulhat.
A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve
kártérítési – jogainak érvényesítését.
JÓTÁLLÁSI JEGY
SZERVIZLAP A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG IDEJÉN BELÜL ELVÉGZETT KÖTELEZŐ
ÁTVIZSGÁLÁSOKHOZ
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
Átvétel időpontja: …………………….. Visszaadás időpontja: ………………………
Kerékpár állapota: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Javítások leírása: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Szerviz neve:………………………………………………………………
Munkalapszám: ……………………………………………………………
p.h.
JÓTÁLLÁSI JEGY
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
JÓTÁLLÁSI JEGY
Igény bejelentés időpontja: …………………..............
Javításra átvétel időpontja: …………………..............
Hiba oka: ………………….............................. Javítás módja: ………………………………………….
…………………………………………………... ……………………………………………………………
…………………………………………………... ……………………………………………………………
Visszaadás időpontja: …………………..............
Jótállás új határideje: …………………...............
Szervizneve: …………………...........................
Munkalapszám: …………………......................
Dátum: ………………….............. p.h.
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek oka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………………………….
Időpontja:…………………………….
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek
oka:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………………………
…….
Időpontja: …………………………….
Összehasonlítás
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről